A través del present avís, l’Associació de Professorat d’Escoles Oficials d’Idiomes de Catalunya, amb CIF G61149472, inscrita amb el número 8961 al Registre d’Associacions del Departament de Justicia de la Generalitat de Catalunya informa els usuaris en compliment de l’article 13 del Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 de abril de 2016, relatiu a la protecció de dades de caràcter personal (en endavant, el Reglament), amb la finalitat que aquests  decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, si desitgen facilitar-los dades personals que li són sol·licitades en el lloc Web per la prestació dels seus serveis, relacionats en atendre les sol·licituds d’informació, en la difusió d’activitats de formació i tota informació de caire pedagògic que pugui interessar als associats i altres visitants a través de la newsletter.

 

També s’informa que la finalitat del tractament a què es destinen les dades que ens facilitin els usuaris és exclusivament la de cursar la seva petició o consulta que realitzin a través del present lloc Web  mitjançant el formulari de contacte, o el correu electrònic eoicat.cat@gmail.com i, en el seu cas, si els usuaris expressament ho consenten, remetre’ls informació sobre les activitats de l’Associació de Professorat d’Escoles Oficials d’Idiomes que puguin resultar del seu interès, entenent-se que amb l’enviament de les seves dades ens autoritza expressament per al tractament de les seves dades amb les finalitats anteriors. El consentiment prestat, que constitueix la base jurídica que legitima el tractament de les dades, es revocable en qualsevol moment sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

 

Les dades facilitades es conservaran fins el moment en que els usuaris decideixin revocar el seu consentiment al tractament. Aquests hauran d’omplir el formulari de contacte o la subscripció a la newsletter amb dades vertaderes, exactes, completes i actualitzades responent dels danys i perjudicis que pogués ocasionar la falsedat i la inexactitud d’aquestes dades.

 

L’Associació de Professorat d’Escoles Oficials d’Idiomes ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigides en la legislació vigent de protecció de dades, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles.

Igualment, l’Associació de Professorat d’Escoles Oficials d’Idiomes es compromet al compliment de la seva obligació de secret de los dades personals i del seu deure de guardar-les i adoptarà totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia.

 

Els usuaris o persones que els representin podran exercitar en qualsevol moment el dret d’ accés, rectificació, supressió i, en el seu cas, oposició d’acord amb l’establert en el Reglament, dirigint una comunicació escrita a eoicat.cat@gmail.com amb l’acreditació de la identitat de l’usuari.